اقتصاد سلامت


شرح وظایف :

 

  • انتقال دانش و فن آوری مدیریت و اقتصاد سلامت به واحدهای ستادی و تابعه
  • شناخت علمی وضع موجود زیرسیستم های نظام سلامت در ستاد و مراکز تابعه
  • انجام مطالعات ساخت یافته به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات اقتصادی نظام سلامت
  • ارتقاء توانمندی علمی و سیاستگذاری واحدهای مدیریتی، مدیران و کارشناسان حوزه سلامت
  • همکاری در تدوین و استقرار استانداردهای مدیریتی و بهداشتی واحدهای ستادی و مراکز

 

  • بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت منابع مالی ( ساختارها و فرایندهای اقتصادی شبکه بهداشت و درمان )
  • طراحی شاخص های اقتصاد درمان (کارآیی، بهره وری، تحلیل هزینه)
  • جمع آوری و تحلیل شاخص ها
  • طراحی راهکارهای برون رفت از چالش ها با غلبه بر آنها

 

کلمات کلیدی : اقتصاد سلامت ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی اقتصاد سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >