واحدهای بهداشتیچارت سازمانی واحدهای بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )
  پرویز احمدی - معاون امور بهداشتی و مسئول طرح گسترش شبکه
  حدیث روزبهانی - کارشناس گسترش شبکه
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  شهلا فرهودی - مدير آموزشگاه بهورزي
  اميد حكيميان - مربي بهورزان
  سيما عباسي - مربي بهورزان
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  سید محمد اسلامی - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  سارا محمدی - کارشناس مسئول آموزش سلامت
  سمیه احمدی نیا - کارشناس آموزش سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
Collapse   مبارزه با بيماريها   مبارزه با بيماريها
  صفورا عباسی فرد - کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری ها
  رضا حسین زاده - کارشناس بیماری های واگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس بیماری های واگیر
  رهام یوسف نژاد - کارشناس بیماری های غیرواگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  سکینه قاسمی صداقت - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  عیسی متولی - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  علی باغبانی - کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  ندا شهرزاد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تعداد بازدید:   ۹۱


برگشت>>

< >