پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی


پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی :


چارت سازمانی پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی
Skip Navigation Links.
Collapse    مرکز شهری-روستایی شنبه   مرکز شهری-روستایی شنبه
  پایگاه 15 خرداد شنبه
  خانه بهداشت سنا
  خانه بهداشت چاهگاه
  خانه بهداشت درویشی
  خانه بهداشت کردلان
  خانه بهداشت باغان
Collapse    مرکز شهری-روستایی کاکی   مرکز شهری-روستایی کاکی
  پایگاه ضمیمه کاکی
  پایگاه غیر ضمیمه ریگدان
  خانه بهداشت بنیاد
  خانه بهداشت بادوله
  خانه بهداشت گنخک
  خانه بهداشت بابمنیر
  خانه بهداشت تلخو
Collapse    مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی   مرکز شهری-روستایی شهید الیاس احمدی
  پایگاه ضمیمه شهری شهید الیاس احمدی
  پایگاه بهداشتی شهری شهید الیاس احمدی
  خانه بهداشت سرمک
  خانه بهداشت لاور شرقی
  خانه بهداشت عربی
  خانه بهداشت دهوک
Collapse    مرکز شهری-روستایی امام حسن مجتبی (ع)   مرکز شهری-روستایی امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه ضمیمه شهری امام حسن مجتبی (ع)
  پایگاه غیر ضمیمه ناخکی
  خانه بهداشت حسین زائری
  خانه بهداشت محمد آباد
  خانه بهداشت بحیری
Collapse    مرکز روستایی درازی   مرکز روستایی درازی
  خانه بهداشت چارک
  خانه بهداشت وراوی
  خانه بهداشت فقیه حسنان
  خانه بهداشت زیزار
  خانه بهداشت چاووشی
  خانه بهداشت کلل سفلی
  خانه بهداشت درازی
Collapse    مرکز روستایی زیارت   مرکز روستایی زیارت
  خانه بهداشت کردوان علیا
  خانه بهداشت کردوان سفلی
  خانه بهداشت لاور ساحلی
  خانه بهداشت شیخیان ماری
  خانه بهداشت شیخیان باغ پیر
  خانه بهداشت گلستان
  خانه بهداشت زیارت

تعداد بازدید:   ۱۱۸۵


برگشت>>

< >