جذب.نیروی.انسانی


شمارهعنوانتاریخ صدور
20/39410/دپ آگهی استخدام نیرو شرکتی راننده آمبولاس و متصدی خدمات عمومی - مردادماه 1402 1402/5/2
20/39410/دپ آگهي استخدام نیرو شرکتی نگهبان بیمارستان محلی امام جعفر صادق(ع) کاکی - مردادماه 1402 1402/5/2
‎/20/10432دپ آگهی استخدام ماما پزشک خانواده جایگزین مرخصی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - تیرماه 1402 1402/4/6
آگهی جذب نیروی قراداد پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - آبان ماه 1401 1401/8/25
20/24/6415/دپ آگهی جذب نیروی قراداد پزشک خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - مهرماه 1401 1401/7/12
20/24/5639/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی - آبان ماه 1400 1400/8/5
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/12/18
8597/20/دپ آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1399/4/8
آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1398/5/22
آگهی استخدام نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 1397/4/30
 
< >