آيا خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی به صورت رايگان ارائه مي گردد؟


بجز ويزيت جهت جمعيت گروه هدف (کودکان زير 6 سال –کودکان 6-12سال- خانمهای باردار ) مابقی خدمات با تعرفه دولتی( مصوب وزارت بهداشت )جهت گروه هدف وسايرين انجام ميشود .

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >