به چه دليل انجام آزمايشات غربالگری نوزادان از روز سوم تا پنجم تولد ضروری است؟


به دليل مشخص نبودن علائم بالينی بيماری های مادر زادی در روزها و ماه های نخست پس از تولد، مانند کم کاری تيروئيد و فنيل کتون آوری و غيره، انجام آزمايشات غربالگری نوزادان (با استفاده از چند قطره خون پاشنه ی پا در روز های سوم تا پنجم پس از تولد) باعث تشخيص زود هنگام بيماری و درمان به موقع نوزادان مبتلا مي گردد و از بروز عقب ماندگی قطعی ذهنی و جسمی نوزادان جلوگيری می گردد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >