انجام آزمايشات قبل از ازدواج به چه منظور صورت می گيرد؟


الف: غربالگری شناسايی زوج های ناقل ژن تالاسمی (تالاسمی مينور)جهت کنترل و اقدامات پيشگيرانه به منظور پيشگيری ازبروز موارد جديد تالاسمی ماژور

ب:تشخيص اعتياد يا عدم اعتياد مزدوجين به مواد مخدر


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >