بهورز.بنیاد


5 اسفند 1399
از سفیران سلامت دانش آموزی روستای بنیاد تقدیر شد. + گزارش تصویری
در آیینی با حضور مدیر و مراقب سلامت مدرسه شهید اسماعیلی و بهورز روستای بنیاد از سفیران سلامت دانش آموزی این مدرسه تقدیر شد.

 
 
 
< >