خدمات.حوزه.سلامت


6 خرداد 1402
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی؛ در سال گذشته 100 درصد اعتبارات تملک دارایی حوزه بهداشت و درمان محقق شد
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: در سال گذشته 100 درصد اعتبارات تملک دارایی حوزه بهداشت و درمان شهرستان دشتی محقق شد.

 
 
 
< >