سامانه.سیب


23 بهمن 1397
به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد: نشست مشترک روسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان
نشست مشترک رؤسا و معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد.

 

7 اسفند 1396
پایان بیستمین دوره آموزش بهورزی شهرستان دشتی
بیستمین دوره آموزش بهورزی شهرستان دشتی پایان یافت.

 
 
 
< >