بهداشت دهان و دندان


شرح وظايف:

 • اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت دهان و دندان در سطوح مختلف
 • بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خطي مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت دهان و دندان د رقالب سياست هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
 • همكاري با مراكز بهداشتي درماني در اجراي طرح ها و برنامه هاي مورد نياز
 • نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
 • تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات مربوط به عملكرد و برنامه ها.
 • نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گيري از آن در برنامه ريزي هاي آينده
 • همكاري و هماهنگي با سازمانها، موسسات نهادها به منظور برنامه ريزي و يسنهادات اهداف برنامه بهداشت دهان و دندان
 • تهيه و تنظيم برنامه ها و مطالب آموزشي براي مختلف و نظارت بر اجراي آنها خصوصاٌ برنامه هاي آموزش حين خدمت
 • تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولين مربوطه
 • تهيه و دستورالعمل هاي لازم در زمينه انجام فعاليت هاي بهداشت دهان و دندان
 • بررسي و تحليل شاخص ها بصورت سه ماهه/شش ماهه/ساليانه و ارائه پسخوراند به مراكز

 

 

کلمات کلیدی : واحد بهداشت دهان و دندان ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی بهداشت دهان و دندان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >