بهداشت محیط


 شرح وظايف:

 

 •      بازديد و بررسي وضع بهداشتي تاسيساتي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند.
 •     اجرا و نظارت بر اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محيط
 •     نظارت بر وضع بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي و اجراي مقررات، آئين نامه ها و استانداردهاي مربوط و اظهار نظر پيرامون نقايص آنها
 •     شركت در مبارزه با اپيدميها و تامين بهداشت محيط بهنگام بروز سوانح از قبيل : سيل و زلزله و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط.
 •     رسيدگي به شكايات مربوط به بهداشت محيط و وارائه پيشنهادات به مقامات مربوط.
 •     همكاري در برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام مافوق.
 •     جمع آوري و تنظيم و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات در زمينه بهداشت محيط.
 •     ارتباط با موسسات علمي يا آموزشي و تحقيقاتي بمنظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه بهداشت محيط و ارائه اطلاعات مذكور به مقامات مربوط.
 •     همكاري در امر برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام مافوق.
 •     همكاري در ارائه مشورتهاي بهداشتي به دستگاه هاي اجرايي استان طبق دستور مقام مافوق.
 •     پيش بيني و گزارش نيازمنديهاي آزمايشگاه فيزيك و غيره.
 •     نظارت فني و دادن دستور العمل هاي آزمايشگاهي به دانشجويان و كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حسن جريان امور و انجام امور مربوط به آلودگي هوا.
 •     تدوين برنامه هاي آموزشي آموزشگاه ها:
 •     مطالعه و بررسي احتياجات آموزشي و تنظيم گزارش و دادن پيشنهادهاي لازم.
 •     كمك به آموزش و كارآموزي دانشجويان آموزشگاه عالي كمك مهندسي بهداشت.
 •     مطالعه و بررسي درباره بكار بردن روشهاي جديد عملياتي بمنظور بازده بهتر و كارايي بيشتر
 •     تهيه و تنظيم دستور العملها و بخشنامه هاي مشروح عملياتي و آماري و تسليم به مقام مافوق
 •     همكاري با ادارات و موسسات مختلفي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند.
 •     اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرحهاي مربوط به تاسيسات بهداشتي.
 •     مطالعه و بررسي احتياجات آموزشي و تنظيم گزارش و ارائه پيشنهادهاي لازم
 •     نظارت بر آموزش و كارآموزي دانشجويان آموزشگاه عالي كمك مهندسي بهداشت و آموزشگاههاي كمك بهسازي
 •     نظارت بر كليه امور فني ، مالي و اداري آموزشگاه
 •     نظارت بر حسن اجراي عمليات صحرايي و راهنمايي واحدهاي مربوط
 •     مطالعه پيرامون بكار بردن روشهاي جديد عملياتي بمنظور افزايش بازده و كارايي
 •     شركت در سمينارهاي آموزشي كادر عملياتي
 •     شركت در كميسيونهاي داخلي سازمان و عضويت در كميته هاي علمي مربوط
 •     بازديد و نظارت مستقيم از عمليات صحرايي
 •     همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي بهداشت محيط در سطح كشور
 •     بازرسي بهداشتي گوشت و ساير فرآوردهه اي خام دامي و توليدي در كشتارگاههاي داخلي و يا وارداتي در مبادي ورودي و مراكز توزيع و مشخص نمودن كيفيت و سلامت آنها.
 •     نظارت يا انجام نمونه گيري از گوشت و ساير فراورده هاي خام دامي و كنترل نمونه هاي تحويلي جهت آزمايشات لازم.
 •     نظارت بهداشتي بر كارخانجات تهيه و توليد فراورده هاي خوراكي و قابل استفاده دامي در بخش مواد غذايي بر اساس دستور العمل صادره.
 •     نظارت بهداشتي و صدور دستورات بهداشتي لازم در كارخانجات تبديل ضايعات و انجام نمونه گيريهاي لازم به منظور كنترل كيفي و بهداشتي فراورده هاي توليدي آنها.
 •     سرپرستي بهداشتي مركزنگهداري گوشت وساير فراورده هاي خام دامي و نظارت بر اجراي دستورالعملهاي بهداشتي در مركز بسته بندي گوشت و ساير فراورده اي خام دامي.
 •     صدور دستورات بهداشتي بمنظور بالابردن سطح بهداشت عمومي در كارخانجات ، كشتارگاهها و سردخانه ها.
 •     انجام اقدامات بهداشتي لازم طبق دستور العمل هاي صادره در امور مربوط به ورود و خروج دام و طيور
 •     انجام آزمايشات ميكروبيولوژي بروي نمونه هاي مرضي ، دارويي ، خوراك دام و طيور و تسليم نتايج حاصله جهت اظهار نظر به مقام مافوق
 •     نظارت بر اجراي كليه طرحهاي بهداشت محيط در سطح كشور
 •     شركت در تهيه بودجه و تنظيم كليه امور مربوط به اداره كل بهداشت محيط يا ساير برنامه هاي بهداشتي وزارتخانه متبوع و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه به نحوي با بهداشت محيط ارتباط پيدا مي كنند.


 

کلمات کلیدی : واحد بهداشت محیط ، شبکه بهداشت و درمان دشتی

 


چارت سازمانی بهداشت محیط
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >