بهداشت مدارس


 

شرح وظايف:

- اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف

- بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مش هاي اجرايي در زمينه بهداشت مدارس در قالب سياست هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

- همكاري با مراكز بهداشتي درماني در اجراي طرح ها و برنامه هاي مورد نياز

- نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده.

- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات مربوط به عملكرد و برنامه ها.

- نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گيري از آن در برنامه ريزي هاي آينده.

- همكاري و هماهنگي با سازمانها، موسسات، نهادها به منظور برنامه ريزي و پيشنهادات اهداف برنامه بهداشت مدارس.

- تهيه و تنظيم برنامه ها و مطالب آموزشي براي سطوح مختلف و نظارت بر اجراي آنها خصوصاً برنامه هاي آموزش حين خدمت.

- انجام بررسي ها و تحقيقات فني و اجتماعي و جمعيتي در زمينه برنامه بهداشت مدارس.

- تهيه و تنظيم گزارش ازنحوه عملكرد و يشرفت برنامه ها و ارائه به مسئولين مربوطه.

- تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولين مربوطه.

- تهيه دستورالعمل هاي لازم در زمينه انجام فعاليت هاي بهداشت مدارس.

- بررسي و تحليل شاخص ها بصورت سه ماهه/شش ماهه/ ساليانه و ارائه پسخوراند به مراكز.

- تشكيل كميته پديكلوزيس و پيگيري مصوبات.

 

 

کلمات کلیدی : واحد بهداشت مدارس ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف

 


چارت سازمانی بهداشت مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >