بهداشت حرفه ای


شرح وظايف:

 • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم بمنظور آگاهي از وضع بهداشتي و محيط كار و وضعيت عمومي كارگاهها و كارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات مورد نياز پيرامون آن.
 • كمك به تنظيم برنامه هاي اجرايي در زمينه مبارزه با بيماريها و مسموميتها و سوانح و حوادث ناشي از كار با نظارت و همكاري پزشك
 • بررسي واحدهاي صنعتي تازه تاسيس از نظر رعايت نكات و اصول بهداشتي و ايمني و ارائه نظر جهت صدور پروانه و بهره برداري.
 • شناسايي مسائل كلي تهيه و توزيع آب آشاميدني وپ ياده كردن برنامه هاي مربوط از جمله نمونه برداري از آنها.
 • نظارت دائمي بر نحوه اجراي امور بهداشتي كليه موسسات صنعتي اعم از بخش خصوصي و دولتي و راهنمايي مسئولين موسسات مزبور به منظور بهبود شرايط محيط كار بر اساس قوانين موجود.
 • نظارت و پيگيري در تامين مراكز بهداشت كاردر واحدهاي توليدي و يا نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله مراكز بهداشت كار و بانظارت و همكاري پزشك
 • رسيدگي به شكايات واصله و اقدام در رفع مشكلات در زمينه بهداشت محيط كار.
 • پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و با مسموميت ها و سوانح ناشي از كار تحت نظارت و همكاري پزشك
 • تشكيل پرونده هاي بهداشتي و پزشكي و ارجاع افراد شاغل براي ادامه معاينات و تكميل پرونده هابه مراكز درماني ذيربط.
 • طبقه بندي نتايج بدست آمده از بررسيهاي روز مره محيطي ، بهداشتي ، پزشكي و تهيه گزارش مربوط
 • نظارت و اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي و انجامك ليه مسائل مربوط به آن
 • اجراي برنامه هاي از پيش تنظيم شده جهت جلوگيري از حوادث ناشي از كار.
 • تشخيص قطعي عوامل زيان آور موجود در محيطهاي كار و شناسايي علائم و آثار اوليه بيماريهاي حرفه اي ومسموميتهاي شغلي.
 • اندازه گيري، نمونه برداري و ارزشيابي و ارائه طريق بمنظور كنترل عوامل زيان آور محيط كارطبق برنامهه اي از پيش تعيين شده.
 • همكاري در اجراي برنامه هاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار با توجه به شرايط اقليمي و كثرت صنايع در منطقه.
 • ارائه طريق در مورد جمع آوريو دفع صحيح بهداشتي زباله و فاضلاب صنعتي.
 • نظارت و راهنمايي بهداشتي مربوط به تسهيلات بهداشتي و رفاهي و فاضلاب صنعتي.
 • نظارت و راهنمايي بهداشتي مربوط به تسهيلات بهداشتي و رفاهي و محلهاي تهيه و توزيع مواد غذايي و ساختماني و غيره.
 • شناسايي فراورده هاي گوناگون بوجود آورنده عوامل زيان آور محيط كار
 • تشخيص و ارائه راه حل مسائل عمده ايمني صنعتي و تهيه گزارش مقدماتي مربوط به حوادث.

 

 

کلمات کلیدی : واحد بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط کار ، نظارت بهداشتی محیط کار ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی بهداشت حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >