بهداشت حرفه ای


شرح وظايف:

 • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به‌منظور آگاهي از وضعیت بهداشتي و محيط كار و وضعيت عمومي كارگاه‌ها و كارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرفه‌های مختلف و جمع آوري اطلاعات موردنياز پيرامون آن
 • كمك به تنظيم برنامه‌هاي اجرايي در زمينه مبارزه با بيماري‌ها، مسموميت‌ها، سوانح و حوادث ناشي از كار با نظارت و همكاري پزشك
 • بررسي واحدهاي صنعتي تازه تأسيس از نظر رعايت نكات و اصول بهداشتي و ايمني و ارائه نظر جهت صدور پروانه و بهره‌برداري
 • شناسايي مسائل كلي تهيه و توزيع آب آشاميدني و پياده‌سازی برنامه هاي مربوط از جمله نمونه برداري از آن‌ها
 • نظارت دائمي بر نحوه اجراي امور بهداشتي كليه مؤسسات صنعتي از جمله بخش خصوصي و دولتي و راهنمايي مسئولين مؤسسات مزبور به منظور بهبود شرايط محيط كار بر اساس قوانين موجود
 • نظارت و پيگيري در تأمين مراكز بهداشت كاردر واحدهاي توليدي و يا نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله مراكز بهداشت كار و با نظارت و همكاري پزشك
 • رسيدگي به شكايات رسیده و اقدام در رفع مشكلات در زمينه بهداشت محيط كار
 • پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و با مسموميت ها و سوانح ناشي از كار تحت نظارت و همكاري پزشك
 • تشكيل پرونده هاي بهداشتي و پزشكي و ارجاع افراد شاغل براي ادامه معاينات و تكميل پرونده هابه مراكز درماني ذي‌ربط
 • طبقه بندي نتايج بدست آمده از بررسي‌هاي روزمره محيطي، بهداشتي، پزشكي و تهيه گزارش مربوط
 • نظارت و اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي و انجام كليه مسائل مربوط به آن
 • اجراي برنامه هاي از پيش تنظيم شده جهت جلوگيري از حوادث ناشي از كار
 • تشخيص قطعي عوامل زيان آور موجود در محيط‌هاي كار و شناسايي علائم و آثار اوليه بيماريهاي حرفه اي و مسموميت‌هاي شغلي
 • اندازه گيري، نمونه برداري و ارزشيابي و ارائه طريق به‌منظور كنترل عوامل زيان آور محيط كارطبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده
 • همكاري در اجراي برنامه هاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار با توجه به شرايط اقليمي و كثرت صنايع در منطقه
 • ارائه طريق در مورد جمع آوريو دفع صحيح بهداشتي زباله و فاضلاب صنعتي
 • نظارت و راهنمايي بهداشتي مربوط به تسهيلات بهداشتي و رفاهي و فاضلاب صنعتي
 • نظارت و راهنمايي بهداشتي مربوط به تسهيلات بهداشتي و رفاهي و محلهاي تهيه و توزيع مواد غذايي و ساختماني و غيره
 • شناسايي فراورده هاي گوناگون بوجود آورنده عوامل زيان آور محيط كار
 • تشخيص و ارائه راه‌حل مسائل عمده ايمني صنعتي و تهيه گزارش مقدماتي مربوط به حوادث

 

 

کلمات کلیدی : واحد.بهداشت.حرفه ای بهداشت.محیط.کار نظارت.بهداشتی.محیط.کار شبکه.بهداشت.شهرستان.دشتی شرح.وظایف


چارت سازمانی بهداشت حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >