ماشین نویسی


شرح وظایف :

       

•كسب دستور و برنامه هاي كاري حوزه مربوطه از سرپرست بلا فصل و رعايت فرآيندهاي گردش كار در امور ماشين نويسي
•انجام كليه امور مربوط به تايپ پيش نويس هاي تنظيم شده از سوي همكاران و اسكن پيوستهاي لازم.
•تهیه بخشنامه ها و يادداشت ها، فرمها، نمودارهاي آماري ، نامه هاي محرمانه و ... در برنامه Excel ، Word و Powerpoint
•تطبيق مطالب تايپ شده با پيش نويس مربوطه
•همكاري و مشاركت در برنامه هاي جديد سازمان و دستگاه اجرايي از قبيل برنامه هاي تحول اداري و انجام امور ماشين نويسي آنها
•انجام كليه امور مربوط به تايپ گزارشات كارشناسان و ساير كاركنان
•حفظ و نگهداري از تجهيزات و اموال تحت اختيار مربوطه و استفاده بهينه و صحيح از آنها مانند كامپيوتر ، پرينتر ، اسكنر و غیره.
•انجام برنامه ريزي دقيق براي تايپ نامه ها بر اساس اولويت هاي تعيين شده و رعايت استانداردهاي تايپ در راستاي تأمين رضايت ارباب رجوع و همكاران
•شركت فعال در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن ها در انجام وظايف محوله
•انجام ساير امور محوله مطابق دستور مقام مافوق و برابر مقررات

 

 

کلمات کلیدی : ماشین نویسی، شبکه بهداشت و درمان دشتی، شرح وظایف


چارت سازمانی ماشین نویسی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >