واحد امور آزمایشگاه ها


شرح وظايف:

       الف) نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی

 •  نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها،درمانگاه ها و آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی
 • نظارت و مسئول حسن اجرای مقررات و ضوابط بازرسی و کنترل آزمایشگاه های تشخیص طبی
 • نظارت و مسئولیت حسن اجرای استاندارد های موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق یافته های جدید علوم آزمایشگاهی و رعایت دستور العمل ها و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاه ها از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تخصصی، تعداد پرسنل، دارا بودن فضا و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاه ها
 • نظارت بر فعالیت مرکز آزمایشگاهی اعتیادبه مواد مخدر با کنترل دقیق و مستمرو بررسی آمار و فعالیتها و تامین کیت ها و داروهای آزمایشگاهی جهت مراکز مذکور
 • بررسی و رسیدگی به شکایات طرح شده از طرف بیماران، پزشکان، موسسات دولتی و خصوصی، پرسنل فنی و مسئولین فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه و تعرفه های قانونی در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی
تبصره:   آزمایشگاههای دولتی مشمول آزمایشگاه های مراکز درمانی(بیمارستان ها) اعم از آموزشی و درمانی، درمانگاه ها، پلی کلینیک ها و  مراکز خدمات جامع سلامت می باشد و بعنوان آزمایشگاه های دولتی تلقی می گردد.

 

    ب)کنترل کیفی آزمایشگاهها
 • بررسی کنترل کیفی که از اهم وظایف مسئولین فنی آزمایشگاه ها  می باشد که از طریق اعزام کارشناس و یا حضور مسئول فنی در  اداره امور آزمایشگاه ها و تبادل نظر و راهنمائی های لازم در جهت هر چه مطلوب نمودن نتایج آزمایشات صورت می پذیرد.
 • ارسال نمونه های مجهول در مقاطع مختلف سال به کلیه آزمایشگاه ها و بررسی منحنی استانداردها از دیدگاه های علمی و موردقبول و موردانتظار
 • تشکیل کلاس های کنترل کیفی در جهت  بهبود و ارتقاء کیفی و بنیه  علمی و فنی آزمایشگاه ها بصورت گروهی در کارگاه ها با همکاری اساتید و محققین مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی

 

    ج)  ارزشیابی و صدور پروانه و نقل انتقالات آزمایشگاه ها و صدور صلاحیت های مسئولین فنی و مؤسس

 • رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به در خواست های مسئولین فنی آزمایشگاه ها
 • ارزشیابی کلیه آزمایشگاه های بیمارستان های دولتی و بخش خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرمهای مربوطه و امتیاز بندی
 • بررسی گزارشات فنی و تخصصی بازدیدهای انجام شده نسبت به مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاه های جدیدالتاسیس یا تغیر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط و رعایت فاصله قانونی و شرایط دیگر
 • بازرسی و ارزشیابی آزمایشگاه ها و بررسی و تصمیم گیری نسبت به رفع نارسائی ها از لحاظ رعایت مقررات و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات و پیگیری از طریق محاکمات قضایی صالحه و نظام پزشکی
 • شناسایی و تشکیل پرونده علمی برای کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه های دولتی یا غیردولتی و تایید آنها به عنوان پرسنل فنی و جلوگیری از ورود پرسنل غیرواجدشرایط جهت اشتغال به کار آزمایشگاهی
 • اظهار نظر راجع به تعیین محل خدمت هر گونه پرسنل انتقالی، استخدامی و طرحی

 

    د)   درخواست خرید وتوزیع اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی
 • نظارت بر روند خرید و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقلام آزمایشگاهی
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح اقلام و تجهیزات ازمایشگاهی
 • نظارت بر امور انبارگردانی سالیانه آزمایشگاه های تشخیص طبی از جهت کنترل کیفی و کمی

 

 

کلمات کلیدی : واحد.امور.آزمایشگاهها ، نظارت.بر.آزمایشگاهها ، شبکه.بهداشت.دشتی ، شرح.وظایف


چارت سازمانی واحد امور آزمایشگاه ها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >