آیین نامه و دستورالعمل
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 9

شمارهعنوانتاریخ صدور
آیین نامه های مداخله مختصر در حوزه های سلامت روان 1399/7/19
دستورالعمل «الزامات و استانداردهای ادغام یافته برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت» 1399/6/3
دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری 1399/4/7
دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و فوق العاده ها 1398/6/23
300/4247 د دستورالعمل پذیرش دانشجوی MPH (دوره عالی بهداشت عمومی) 1398/3/20
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت - ویرایش سوم 1398/2/1
1320 آیین نامه بهداشت محیط مصوب هیأت وزیران 1397/4/16
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 1397/4/6
آیین نامه بهداشت روان (پیش نویس) 1397/2/12
 
< >