فرم ارائه اطلاعات برای درج در وب سایت

این فرم جهت درج دریافت خبر، اطلاعیه و ... مربوط به هریک از واحد های اداری یا بهداشتی می باشد، که پس از تایید مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی، به همراه فایل های پیوست در سایت درج می گردد.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

نام واحد *

درج در صفحه
          
تاریخ درج در سایت

عنوان اطلاعات ارسالی

متن
فایل متنی Word با فونت Arial


عکس اصلی

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >