فرم تکریم ارباب رجوع

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر، ما در این امر مهم یاری فرمایید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :  

نام فرد یا افرادی که برخورد مناسبی با شما داشته اند :

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی داشته اند :

چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما داشته اند با ذکر مورد و بصورت خلاصه :

نظرات و پیشنهادات سازنده شما :

نحوه بر خورد پرسنل با شما :

نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی :

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >