امور داروییشرح وظايف :


- تخمين داروي مورد نياز شهرستان طبق چارت و تقاضاي مراكز
- خريد دارو از شركت هاي دارويي
- تعيين سهميه مراكز و نظارت بر توزيع دارو به مراكز در فاصله زماني معين
- كنترل اسناد دارويي مركز بهداشت شهرستان
- كنترل اسناد دارويي داروخانه هاي خصوصي طرف قرارداد
- بررسي نسخ پزشكان مراكز
- كنترل آمار ماهيانه ارسالي از داروخانه هاي مراكز
- ارائه آمار در موقع مقرر به مركز بهداشت استان
- كسب آگاهي لازم در مورد تغيير قيمت داروها و اعلام به مراكز تحت پوشش
- اطلاع از وضعيت انبار دارويي و شرايط نگهداري داروها و هماهنگي در استاندارد سازي وضعيت انبارهاي دارويي و كنترل تاريخ انقضاء داروهاي موجود در انبار
- شركت در جلسه پزشكان مراكز و ارائه مطالب آموزشي موردنياز
- پايش مراكز و نظارت بر خانه هاي بهداشت تحت پوشش
- امحاء داروهاي تاريخ گذشته طبق ضوابط امحاء و جلوگيري از اتلاف سرمايه
- رسيدگي به شكايات مردمي
- آموزش پرسنل كاردان وپزشك در بدو خدمت
- جمع آوري داروهاي تاريخ گذشته كليه مراكز و انهدام داروهاي تاريخ گذشته
- بازديد از عطاري ها و جمع آوري داروهاي غير مجاز با همكاري كارشناس بهداشت محيط
- همكاري با پليس راه توره در خصوص كارشناسي داروهاي قاچاق
- تحويل داروهاي مخدر از دانشگاه به منظور ادامه روند ارئه خدمات به بيماران در شهرستان
- ارسال آخرين دستور العملهاي تغيير قيمت دارو به مراكز بهداشتي درماني

 

 

کلمات کلیدی : امور دارویی ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >