امور نظارت بر درمان


شرح وظايف گروه کارشناس نظارت بر امور درمان :

  •  جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان ، اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه .
  • ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه .
  • بررسی و تکمیل مدارک و پرونده مراکز مؤسسات تحت پوشش .
  • نظارت و ارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه ، دولتی در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و رعایت تعرفه های قانونی .
  • بازدید مستمر و بررسی ذقیق تجهیزات و امکانات موردنیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبودها و تععین مهلت معین به منظور رفع نقص .
  • رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش به مقام مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و پیگیری امور از طریق مراجع ذیصلاح .
  • تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مافوق .

 

تلفن تماس :     6227930 - 0772  

 

کلمات کلیدی : واحد نظارت بر درمان ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی امور نظارت بر درمان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >