واحدهای بهداشتیچارت سازمانی واحدهای بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )   واحد گسترش ( امور هماهنگي شبكه )
  حدیث روزبهانی - کارشناس مسئول گسترش شبکه
  صدیقه حیدری - کارشناس پزشک خانواده
  آسیه بشاری - کارشناس برنامه PHC شهری و برنامه رابطین عشایر و بهورزی
  زهرا مظفری - کارشناس برنامه ثبت مرگ
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  صفورا عباسی فرد - مدير آموزشگاه بهورزي
  عالمه رضائی - مربي بهورزان
  سيما عباسي - مربي بهورزان
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  سید محمد اسلامی - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115 و تدارکات
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  سمیه احمدی نیا - کارشناس مسئول آموزش سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
  عبدالاحد احمدی - کارشناس آموزش ضمن خدمت
  مریم حیدری تبار - کارشناس آموزش سلامت
Collapse   بیماری های واگیر   بیماری های واگیر
  رهام یوسف نژاد - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  رضا حسین زاده - کارشناس بیماری های واگیر
  مرتضی دهقانی - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بیماری های غیرواگیر   بیماری های غیرواگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس مسئول بیماری های واگیر
  فاطمه محمدی - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
  سمیه زراعت پیشه - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  یوسف زارعی - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  راحیل زنده بودی - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  علی باغبانی - کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  الهام خدری - کارشناس بهداشت محیط
  عبدالرضا بردستانی - کارشناس آزمایشگاه آب
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >