واحدهای بهداشتیچارت سازمانی واحدهای بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)   واحد گسترش(امور هماهنگي شبكه)
  حدیث روزبهانی - کارشناس مسئول گسترش شبکه
  علی صلحی مطلق - کارشناس پزشک خانواده
  آسیه بشاری - کارشناس برنامه PHC شهری و برنامه رابطین عشایر و بهورزی
  فاطمه تیموری - کارشناس برنامه ثبت مرگ
  زهرا مظفری - کارشناس هماهنگی
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  صفورا عباسی فرد - مدير آموزشگاه بهورزي
  سيما عباسي - مربي آموزشگاه بهورزی
  عالمه رضائی - مربي آموزشگاه بهورزی
  سکینه شیرکو - مربي آموزشگاه بهورزی
  زینب غریبی - مربي آموزشگاه بهورزی
  نرجس آشتار - مربی آموزشگاه بهورزی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  دکتر محمد حسین پور - مسئول امور دارویی و نظارت بر درمان
  علیرضا شاکری - تکنسین امور داروئی و مسئول انبار داروئی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خدیجه بحرینی - کارشناس آمار
Collapse   امور نظارت بر درمان   امور نظارت بر درمان
  دکتر محمد حسین پور - مسئول نظارت بر درمان و امور دارویی
  اکبر سنایی زاده - کارشناس نظارت بر درمان
Collapse   اورژانس 115   اورژانس 115
  هوشنگ اسکندری - مسئول اورژانس 115
Collapse   آموزش و ارتقای سلامت   آموزش و ارتقای سلامت
  سمیه احمدی نیا - کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت
Collapse   واحد سمعی و بصری (IEC)   واحد سمعی و بصری (IEC)
  ابراهیم رضائی - مسئول سمعی و بصری
Collapse   بیماری های واگیر   بیماری های واگیر
  رضا حسین زاده - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  حسین جهانگیری جاوید - کارشناس بیماری های واگیر
  صدیقه حیدری - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بیماری های غیرواگیر   بیماری های غیرواگیر
  منیژه یزدان شناس - کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر
  لیلا یزدان پناه - کارشناس بیماری های واگیر
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فاطمه قاسمیان زاده - کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  فاطمه رضائیان - کاردان بهداشت خانواده
  آسیه محمدی - کارشناس بهداشت خانواده
  سمیه زراعت پیشه - کارشناس بهداشت خانواده
  مریم رزمی - کارشناس بهداشت خانواده
Collapse   بهبود تغذيه   بهبود تغذيه
  یوسف زارعی - کارشناس مسئول واحد تغذیه
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  عالیه جعفرزاده - کارشناس مسئول بهداشت مدارس
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  زهرا خورشیدی - کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
Collapse   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد   سلامت روان، امور اجتماعي و اعتياد
  کیمیا کریمیان - کارشناس مسئول بهداشت روان و امور اجتماعی
Collapse    بهداشت محیط   بهداشت محیط
  الهام خدری - کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
  وحید یزدان پناه - کارشناس بهداشت محیط
  آرزو جمشیدی - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   بهداشت حرفه ای   بهداشت حرفه ای
  احسان اسکندری - کاردان بهداشت حرفه ای
Collapse   واحد نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي   واحد نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
  ناصر محبی - کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
Collapse   واحد امور آزمایشگاه ها   واحد امور آزمایشگاه ها
  آیدا میرکانی - کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها
  عبدالرضا بردستانی - کارشناس آزمایشگاه

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >