واحد سمعی و بصری (IEC)


شرح وظایف :

  • فیلمبرداری ، عکاسی و تهیه فیلم های بهداشتی 
  • ارائه کتاب ، فیلم و CD آموزشی جهت افراد متقاضی
  • نصب پلاکارد و بوم های آموزشی در سطح شهرستان مطابق با مناسبت های مهم بهداشتی
  • نمایش فیلم در مراکز بهداشتی درمانی طبق درخواست قبلی سرپرست مرکز
  • طبقه بندی کتاب ها ، فیلم ها ، پمفلت ها و CD های رسیده در واحد مربوطه
  • شماره گذاری و دسته بندی پلاکارد ها و بوم ها
  • طبقه بندی عکس های آموزشی در IEC و شماره گذاری نگاتیو های مربوطه
  • ارائه وسایل کمک آموزشی طبق درخواست قبلی به مراجعه کنندگان

 

 

کلمات کلیدی : واحد سمعی بصری ، واحد IEC ، شبکه بهداشت و درمان دشتی ، شرح وظایف


چارت سازمانی واحد سمعی و بصری (IEC)
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >